INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ obchodnej platformy zpivnice.sk (Poskytovateľ) ako správcaosobných údajov v súlade s ustanovením  čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, týmto poskytuje svojim zákazníkomnasledujúce informácie.

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť z pivnice, s.r.o., so sídlom Agátová 14, 90090 Dubová, IČO 50 798 910 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 118444/B. Pravidlá ochrany vašich osobných údajov určené prevádzkovateľom obchodnej platformy zpivnice.sk (Poskytovateľ) sú záväzné aj pre jednotlivých Dodávateľov Sluźieb a/alebo Tovaru prostredníctvom tejto platformy. Jednotliví Dodávatelia Služieb a/alebo Tovaru sú z hľadiska spracovávania a ochrany osobných údajov považovaní za spoločných prevádzkovateľov.

Prevádzkovateľa je možné kontaktovať telefonicky na čísle +421 905 678 256 alebo e-mailom  vina@zpivnice.sk.

 

 

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje odovzdané pri odoslaní objednávky budú spracované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavenia prípadných nárokov  z chybného plnenia.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 •         Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 •         Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 •         Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newsletra a podobne.
 •         Záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inú komunikácia s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 •         Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

 

Dodávatelia Služieb a/alebo Tovaru prostredníctvom obchodnej platformy zpivnice.sk získavajú pri uzavretí kúpnej zmluvy so zákazníkom nasledovné osobné údaje:

 

 •         vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba živnostník
 •         e–mail, kontaktnú adresu, telefónne číslo.

 

 

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka tovaru a/alebo služby od Dodávateľa. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci newsletter-ov.

Dodávatelia Sluźieb a/alebo Tovaru prostredníctvom obchodnej platformy zpivnice.sk spracúvajú vaše osobné údaje predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka tovaru a/alebo služby , pre potrebu komunikácie ohľadne dodávky tovaru a/alebo služby a jej doručenia.

 

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov v prípadoch keď:

 •         Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy a vy ste zmluvnou stranou
 •         Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom
 •         Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 •         Kuriérske a prepravné spoločnosti
 •         Účtovné kancelárie a daňoví poradcovia
 •         Advokátske a právne kancelárie

Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje subjektom tretej krajiny, mezinárodnej organizácii alebo iným, než výššie uvedeným tretím osobám.

 

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 •         V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 36 mesiacov od jeho udelenia.
 •         V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 •         V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 •         V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

 

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 •         Máte právo na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 •         Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 •         Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 •         Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 •         Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec.
 •         Máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.  
 •         Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 905 678 256, písomne na adrese z pivnice, s.r.o., Agátová 14, 90090 Dubová, alebo  e-mailom vina@zpivnice.sk

Na vašu žiadosť odpovieme v lehote do 30 dní.